Optimeiddio Dwysedd Ymarfer Corff yn ystod Hyfforddiant Cyfnodol Dwys Iawn ar gyfer Rheoli Glwcos mewn Cyflwr Cyn-diabetig

Arweinwyr Prosiect: Cerin Brain, Dr Rhys Thatcher & Dr Federico Villagra Povina
Cyd-ymchwilwyr: Dr Otar Akanyeti & Dr Donogh McKeogh

Cyn bo hir, byddwn yn dechrau recriwtio pobl i gymryd rhan yn yr astudiaeth a enwir uchod. Mae’r meini prawf recriwtio yn cynnwys dynion dros 18 oed sydd wedi canfod bod cyflwr cyn-diabetes arnynt, nad ydynt yn gwneud ymarfer corff a heb broblemau cardiofasgwlaidd neu anadlol. Mae’r astudiaeth hon yn edrych ar effeithiau newid dwysedd hyfforddiant cyfnodol dwys iawn, i fesur yr effeithiau ar reoli glwcos yn dilyn y treial.

Mae gwneud ymarfer corff yn gwella’r lefelau siwgr gwaed ar gyfer pobl â diabetes, a gall hefyd helpu i leihau nifer y bobl sy’n datblygu’r cyflwr. Un math o ymarfer corff sy’n dod yn fwyfwy poblogaidd yw Hyfforddiant Cyfnodol Dwys Iawn, neu HITT. Er ein bod yn gwybod tipyn am sut mae’r corff yn ymateb i HITT mewn pobl nad ydynt yn dioddef o gyflwr meddygol tymor hir, ni wyddom ryw lawer am fanteision HITT i bobl sydd mewn perygl o ddiabetes.

Math o ymarfer corff yw HIIT sy’n cynnwys gwneud ymarfer corff anodd ac ymarfer corff rhwydd bob yn ail am ryw funud, gan ailadrodd y drefn i greu sesiwn ymarfer corff 20 – 25 munud. Bydd yr astudiaeth hon yn ystyried pa mor anodd mae’n rhaid i’r ymarfer corff ‘anodd’ fod er mwyn sicrhau’r canlyniadau gorau i bobl sydd mewn perygl o ddiabetes. Gwneir hyn trwy fesur effaith gwahanol ddwysedd yr ymarfer corff ar ba mor gyflym y gall y lefelau glwcos ostwng ar ôl yfed diod siwgraidd.

Bydd tri gwahanol fath o ymarfer yn ystod yr astudiaeth hon, a bydd pob un yn cael ei ailadrodd ar ddau wahanol achlysur: Dyma’r gwahanol fathau:

  • Ymarfer am gyfnodau o ddwysedd uchel ar feic ymarfer sefydlog
  • Ymarfer am gyfnodau o ddwysedd cymedrol ar feic ymarfer sefydlog
  • Ymweliadau gorffwys, bydd y cyfranogwyr yn eistedd yn y labordy am 29 munud

We will measure glucose levels continuously through a patch that will stick to the arm and measure the glucose through a filament, which will sit under the skin; this will remain in place for 28 days. We will measure blood glucose, cholesterol and insulin over the course of the study by taking nine blood samples, spread across the five to eight weeks of the study, from a vein in the arm. Additionally, we will provide participants with five free meals per trial, in which there are six trials.

Byddwn yn mesur y lefelau glwcos yn barhaus trwy osod patshyn ar y fraich a mesur y glwcos trwy ffilament, a fydd yn eistedd o dan y croen ac a fydd yn aros yno am 28 diwrnod. Byddwn yn mesur glwcos gwaed, colesterol ac inswlin yn ystod yr astudiaeth trwy gymryd naw sampl gwaed, yn ystod pumed i wythfed wythnos yr astudiaeth, o wythïen yn y fraich. Ar ben hynny, byddwn yn rhoi pum pryd bwyd am ddim yn ystod pob treial i’r cyfranogwyr, a bydd chwe treial i gyd.

Os hoffech ragor o wybodaeth am yr astudiaeth, cysylltwch â Cerin Brain trwy e-bost (ceb20@aber.ac.uk) neu ffoniwch (01970622109) i ofyn am gopi o’r daflen wybodaeth i gyfranogwyr.

Comments are closed.