Cwrs Am Ddim Ar-Lein FACET

Adnabod eiddilwch: Cyflwyniad i weithwyr gofal iechyd proffesiynol

Cwrs am ddim ar-lein

Nod y Cwrs am ddim ar-lein yw cynnig:

1. Persbectif cynhwysfawr ar eiddilwch mewn perthynas â gofal iechyd
2. Gwybodaeth am sgrinio eiddilwch ac asesu eiddilwch.
3. Cymorth ar ddiet a hyrwyddo gweithgarwch corfforol..

Mae'r cwrs nesaf yn dechrau ar Tachwedd 26ain 2018

At bwy mae’r cwrs wedi’i anelu?

Pobl sy’n gweithio gydag oedolion hŷn, yn cynnwys gweithwyr proffesiynol sy’n gweithio ym meysydd gofal cymunedol, gofal preswyl, nyrsys, ymarferwyr cyffredinol, gofal cymdeithasol ac iechyd galwedigaethol. Mae’r cwrs yn gyflwyniad i bwnc eiddilwch.

Nid oes angen unrhyw gymwysterau penodol i fynychu’r cwrs.

Y Cwrs

Mae cwrs am ddim ar-lein FACET yn gwrs byr (tua 4 awr o ddeunydd) gyda deunydd, gweithgareddau a rhyngweithiadau sy’n ymwneud ag adnabod eiddilwch mewn oedolion hŷn.

Yn gyffredinol, bydd cynnwys y cwrs yn edrych ar bwysigrwydd monitro eiddilwch, arwyddion a symptomau, ffactorau risg, sut yr ymdrinnir ag eiddilwch mewn ymarfer gofal iechyd cyfredol, a datrysiadau/strategaethau i asesu eiddilwch mewn oedolyn hŷn.

Mae’r cwrs yn gofyn am ymrwymiad o sawl awr mewn cyfnod byr, ac mae’n cynnwys gwylio deunydd fideo (fideos esboniadol a/neu diwtorialau, astudiaethau achos a chyfweliadau), ateb cwisiau ac asesiadau a gyflwynir mewn dognau llai i hwyluso dysgu ffurfiannol, cyfranogi mewn arolygon barn rhyngweithiol a thrafod cwestiynau myfyriol.

Goruchwylir pob un o sesiynau’r gan arbenigwyr i hybu rhyngweithio â’r cyfranogwyr ac i ateb eu prif gwestiynau. Darperir monitro/tiwtora ar gyfer pob cwrs, o leiaf 3 gwaith yr wythnos, i ddarparu eglurhad, gwybodaeth bellach a chymorth i ddefnyddio’r deunyddiau amrywiol sydd ar gael ar y llwyfan.

Ar ôl pob cwrs CAEA, bydd yr holl ddeunyddiau ar gael ar gais trwy danysgrifiadau gan unigolion neu sefydliadau.

Cydlynydd

Marco Arkesteijn

Grŵp Ymchwil Diet, Ymarfer Corff ac Iechyd, Prifysgol Aberystwyth

Y Tîm

  • David Langford: Grŵp Ymchwil Diet, Ymarfer Corff ac Iechyd, Prifysgol Aberystwyth, Cymru
  • SERMAS: Servicio Madrileño de Salud, Sbaen
  • Esther Castanys Munoz: Abbott Laboratories

Partneriaid

Mae prosiect FACET yn cynnwys partneriaid sy’n cynrychioli’r prif ddefnyddwyr, gan gynnwys ysbytai yn Sbaen ac ymchwilwyr blaenllaw ym maes eiddilwch (e.e. yr Athro Leocadio Rodrigues Manas), ar y cyd â sefydliadau sy’n cynnig datrysiadau ym maes asesu a monitro eiddilwch.

Y Rhaglen

Nod y cwrs yw cynyddu ymwybyddiaeth ynglŷn ag eiddilwch, lles oedolion hŷn a’u gallu i weithredu, a darparu gwybodaeth i weithwyr proffesiynol i’w galluogi i sgrinio neu asesu ar gyfer presenoldeb eiddilwch.

Bwriad y Cwrs am ddim ar-lein yw darparu arfau amrywiol i asesu a rheoli statws eiddilwch pobl hŷn ac i sensiteiddio ar gyfer adnabod yn gynnar y rhai sydd mewn perygl o eiddilwch, o ganlyniad i ddirywiad yn eu gallu i weithredu a gysylltir â heneiddio.

Cynhelir y cyrsiau CAEA ar lwyfan agored edX Instituto Superior Técnico – Prifysgol Lisbon.

Bydd gan gyfranogwyr gyfle i fynychu’r cwrs mewn tri gwahanol gyfnod h.y. bydd yr un cwrs ar gael yn ystod tri chyfnod trwy gydol y flwyddyn - Awst, Hydref a Tachwedd 2017.

Canlyniadau dysgu

  • Gwybodaeth am y broses heneiddio sy’n gysylltiedig â dirywiad yn y gallu i weithredu.
  • Gwybodaeth am y prif syndromau geriatrig, gan gynnwys anabledd, cyd-forbidrwydd ac eiddilwch.
  • Gwybodaeth am y berthynas rhwng y dirywiad yn y gallu i weithredu a’r cynnydd mewn gofal meddygol, triniaeth ysbyty, a sefydliadu.
  • Adnabod y ffactorau risg ar gyfer eiddilwch, cwympiadau a dirywiad yn y gallu i weithredu.
  • Gwybodaeth am yr adnoddau sydd ar gael i sgrinio am eiddilwch.
  • Gwybodaeth am y adnoddau sydd ar gael i asesu eiddilwch.
  • Gwybodaeth am y datrysiadau a all helpu oedolion hŷn i asesu/monitro/atal/adfer eiddilwch.

Cyswllt

Marco Arkesteijn
maa36@aber.ac.uk
+44(0) 1970 62 8559